Schrijvers archief Redactie

doorRedactie

Privacyverklaring

Netwerk Vertalers Italiaans, een informele vereniging van vertalers zonder vestigingsadres, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vertalersitaliaans.nl
Coördinator: Carla Limatola
Webmaster: Francesca Paulin

Webmaster Francesca Paulin is de Functionaris Gegevensbescherming van Netwerk Vertalers Italiaans zij is te bereiken via info@vertalersitaliaans.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Netwerk Vertalers Italiaans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, van leden en aspirant leden
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vertalersitaliaans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Netwerk Vertalers Italiaans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze activiteiten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken als lid of contact op te nemen met onze vertalers
– Om diensten aan te bieden
– Netwerk Vertalers Italiaans analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Netwerk Vertalers Italiaans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Netwerk Vertalers Italiaans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Netwerk Vertalers Italiaans) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Netwerk Vertalers Italiaans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens van leden > Bewaartermijn: tot opzegging lidmaatschap

persoonsgegevens van aspirant leden > Bewaartermijn: 1 jaar > Reden: om de aanvraag te kunnen beoordelen

persoonsgegevens van klanten via contactformulieren op de site > Bewaartermijn: 1 jaar > Reden: diensten aanbieden

Delen van persoonsgegevens met derden

Netwerk Vertalers Italiaans verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Netwerk Vertalers Italiaans gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Netwerk Vertalers Italiaans gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Netwerk Vertalers Italiaans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vertalersitaliaans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Netwerk Vertalers Italiaans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Netwerk Vertalers Italiaans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vertalersitaliaans.nl

doorRedactie

Vertalen van leveringsakten en hypotheekakten: studiedag Italiaans

Bij een juridische vertaling valt het soms tegen hoeveel tijd de vertaler kwijt is aan het vinden van de juiste term. Het is vaak zoeken, juridische begrippen vergelijken, puzzelen en afwegen. Het vraagt de nodige juridische kennis van rechtssystemen en vooral veel ervaring. Dit besef je vooral wanneer je een leveringsakte voor je hebt tijdens een studiedag en samen met je collega’s aan de slag gaat met het vertalen van een specialistische tekst. 13 juni konden we met een aantal collega’s een leveringsakte en hypotheekakte ‘live’ vertalen naar het Italiaans onder de leiding van ervaren vertaalster en juriste Lucia Caravita. Naast een lange woordenlijst en de waardevolle uitwisseling van kennis, heeft deze workshop ook wat nuttige vertaaltips opgeleverd. Meer lezen

doorRedactie

Wat kost een tolk?

Dat hangt af van het soort tolkopdracht. Waar het om gaat, is een vlekkeloze communicatie. De vraag die u eigenlijk moet stellen is “Wat levert mij de inschakeling van een tolk op”? Bij het afsluiten van contracten of wanneer er knopen moeten worden doorgehakt, is het van het grootste belang dat men elkaar goed begrijpt. Met een tolk Italiaans erbij worden misverstanden voorkomen die u, om ze op te lossen, later misschien veel geld zouden kunnen kosten. De kosten voor een dag tolken (uurtarief + BTW + reiskosten) wegen ruimschoots tegen dat risico op.

Tip: laat een kort verslag van gemaakte afspraken vertalen en stuur dat naar uw gesprekspartner. Daarmee wordt de kans op misverstanden nog verder verkleind.

doorRedactie

Simultaantolk, consecutieftolk of fluistertolk?

De juiste tolktechniek kiezen: simultaantolk, consecutieftolk of fluistertolk inzetten?

Simultaantolken luisteren, vertalen en praten namelijk tegelijkertijd. Bij een consecutieve vertolking vertaalt de tolk niet gelijktijdig maar achteraf. De spreker is een tijdje aan het woord, vervolgens vertaalt de tolk het gesprokene. Fluistertolken is wordt deze vorm van tolken een vorm van simultaanvertaling en wordt gebruikt wanneer er maar één of twee deelnemers vertaling nodig hebben. Meer lezen

doorRedactie

Afkortingen wetboeken

Standard normativi:
CC = Codice civile
CF = Legge fallimentare
CM = Codice penale militare
CN = Codice della navigazione
CP = Codice penale
CR = Costituzione
CS = vecchio Codice della strada
PC = procedura civile
PP = Codice di procedura penale del 1930
PV = Codice di procedura penale vigente
SN = nuovo Codice della strada
RT (disp. trans. e fin. della cost.)
RY (costituzione abrog.)
CW (cod. civ. abrog.3
AW (cod. civ. abrog. disp. att. e trans.)
CA (cod. civ. disp. att. e trans.)
CE (preleggi)
PY (cod. proc. civ. abrog.)
CT (cod. proc. civ. disp. att. e trans.)
PT (cod. pen. disp. att. e trans.)
PA (cod. proc. pen. disp. att. e trans.)
PE (cod. proc. pen. reg. esecuz.)
VT (nuovo c.p.p. disp. att. e trans.)
VR (nuovo c.p.p. reg. esecuz.)
CM (cod. pen. milit. pace)
MG (cod. pen. milit. guerra)
MA (cod. pen. milit. disp. att. e trans.)
NI (reg. navig. interna)
NA (reg. navig. marittima)
SY (cod. strada abrog.)
SE (cod. strada reg. esecuz.)

doorRedactie

Terminologie Notariaat

Deze woordenlijst is samengesteld door verschillende collega’s.

aanhorigheden pertinenze
afstanddoening rinuncia
akte van verdeling atto di divisione
appartementsrecht porzione di proprietà esclusiva
singola unità abitativa di proprietà esclusiva
beding clausola, patto
beperkte rechten hier: vincoli, limitazioni. Ook: diritti parziali
beperkte voorlezing lettura parziale
berusting deposito – in deposito presso il notaio, in mano del notaio
beslagen sequestrato, pignorato
bewaarder conservatore
bezwaard gravato
buiten gemeenschap van goederen escluso dalla comunione dei beni; in regime di separazione dei beni
Burgerlijk Wetboek Codice Civile olandese
comparanten persone comparse, comparenti
décharge liberazione
Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers Conservatoria dei Registri Immobiliari, Ufficio
erfdienstbaarheden servitù
geen prijs te stellen aan een volledige voorlezing
rinunciare, esonerare il notaio dalla lettura integrale
geregistreerd partnerschap non registrato come partner in unione civile
inschrijvingen iscrizioni, registrazioni
juridische en feitelijke staat stato giuridico e di fatto
kadastraal bekend censito al catasto
kadastrale recht diritto catastale
kwijting quietanza finale e liberatoria
legitimerende identificandosi
levering, akte van atto di trasferimento di proprietà=atto di compravendita
leveringsverplichting obbligo di trasferimento
lopende termijnen rate in corso
minuut atto originale
notariële kosten spese notarili
omzetbelasting hier: IVA. Ook wel: imposta sul volume d’affari
ontbinding risoluzione
onvoorwaardelijk incondizionato
overdracht trasferimento di proprietà
overdrachtsbelasting imposta di registro (alleen voor eerste huis)
overeenkomst accordo, contratto
publiek- of privaatrechtelijke gronden motivi di diritto pubblico o privato
registergoed bene soggetto a trascrizione nei pubblici registri
splitsing in appartementsrechten frazionamento in unità/quote di proprietà per uso abitativo
staande en gelegen che si trova ubicato, sito in
standplaats sede
toebehoren accessori
vereniging van eigenaars associazione dei proprietari
verlijden rogazione, rogitazione, stesura formale
vernietiging annullamento
verrekening conguaglio, liquidazione
voorafgaande verkrijging titolo di provenienza
vorderen chiedere, pretendere
zakelijke belastingen imposte, tasse e oneri (reali)
zakelijke inhoud contenuto essenziale, contenuto per sommi capi
zakelijke rechten diritti reali