Vragen over tolken en vertalen

Een vertaling beëdigen en legaliseren

Wat is een beëdigde vertaling?

Vertaalde documenten van officiële instanties, zoals diploma’s, rijbewijzen en vonnissen, moeten meestal beëdigd worden. De vertaler voegt hiervoor een verklaring aan zijn vertaling toe met daaronder een rond stempel van het Nederlands wapen en zijn handtekening. Er zijn aan de vorm hiervan geen wettelijke eisen gesteld.
De oorspronkelijke tekst, de vertaling en de verklaring worden onverbrekelijk aan elkaar gehecht.

Is er een kwalitatief verschil tussen een beëdigde en een niet-beëdigde vertaling?

Nee. Een beëdigde vertaling wil enkel zeggen dat de vertaling is voorzien van een verklaring van de vertaler, waarmee wordt aangegeven dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het origineel.

Kan iedere vertaler een vertaling beëdigen?

Nee. Alleen een vertaler die voor een specifieke taal door de rechtbank is beëdigd en is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) mag een vertaling beëdigen. In het Rbtv zijn tolken en vertalers opgenomen die aan de wettelijke kwaliteitseisen en eisen van bijscholing voldoen.
Niet alle vertalers kiezen ervoor ingeschreven te staan, aangezien dat alleen nodig is voor bepaalde, zoals juridische, specialisaties.
Lees ook ons artikel over De beëdigd vertaler.
Direct een beëdigde vertaler zoeken.

Legalisatie of apostille?

Soms wordt er gevraagd een vertaling niet alleen te beëdigen, maar ook te legaliseren. Dat wil zeggen dat er ook een verklaring voor de echtheid van de handtekening van de vertaler wordt afgegeven. Tussen landen die het Apostilleverdrag hebben getekend gaat dit met een apostille die in Nederland kan worden afgegeven door de griffiers van de arrondissementsrechtbanken.

Meer info op www.minbuza.nl

Over tolken en Vertalen

Is een tolk hetzelfde als een vertaler?

Nee.
Een tolk zorgt ervoor dat internationale gesprekken goed verlopen, denk aan seminars, congressen, bedrijfsbezoeken of beurzen.

Een vertaler verzorgt alleen schriftelijke vertalingen, bijvoorbeeld zakelijke correspondentie, reclamemateriaal, handleidingen, websites, boeken, maar ook officiële documenten zoals diploma’s, notariële akten, contracten enzovoort.

Iemand kan zowel tolk als vertaler zijn, maar dat hoeft niet. Voor beide beroepen heb je specifieke vaardigheden nodig.

Direct contact opnemen met een tolk of vertaler van het NVI.

Hoe werkt een tolk?

Een tolk vertaalt mondeling alles wat er gezegd wordt. Dat kan op twee manieren:

Consecutief (achteraf): na een of meer zinnen pauzeert de spreker om de tolk de gelegenheid te geven het gezegde weer te geven in de andere taal. Dit is een geschikte manier bij onderhandelingen, gesprekken tussen personen of kleine groepen, interviews of plechtigheden.
Simultaan (gelijktijdig): de tolk onderbreekt de spreker niet, maar spreekt vrijwel gelijktijdig met de spreker in de andere taal. Simultaan tolken vergt veel energie van de tolk. Daarom wisselen tolken elkaar bij deze manier vaak af.

Wat kost een tolk of vertaler?

Dat hangt helemaal af van het soort opdracht en het vereiste specialisme. Een tolk werkt doorgaans op uurbasis, een vertaler op basis van het aantal woorden in de doeltekst.

Waar vind ik een tolk/vertaler met specifieke ervaring en kennis?

Bij het NVI vindt u tolken en vertalen in velerlei specialismen. Sommige zijn specialist op technisch gebied, anderen op ICT en software, commercieel, financieel of juridisch gebied, weer anderen zijn gespecialiseerd in boeken vertalen of werken voornamelijk als tolk voor Politie en Justitie. Alle leden van het netwerk hebben een professionele opleiding genoten in hun specialismen.

Direct contact opnemen met een van onze leden.

Het Netwerk Vertalers Italiaans

Voor wie?

Het NVI is bedoeld voor iedereen die een beroepsvertaler of -tolk Italiaans zoekt, en voor professionele vertalers Italiaans die informatie en ervaringen willen uitwisselen met collegavertalers.

Wat doet het Netwerk Vertalers Italiaans?

In de eerste plaats bieden wij aan bedrijven, instellingen en particulieren een platform om snel een professionele vertaler of tolk Italiaans te vinden op uiteenlopende vakgebieden. Er is altijd een tolk of vertaler van het NVI bij u in de buurt te vinden.

Daarnaast bieden wij onze leden gelegenheid tot uitwisselen van vakkennis, ervaringen en informatie. Daarvoor  organiseren wij intervisiebijeenkomsten, workshops en cursussen voor bijscholing en  onderhouden we een forum voor discussie en vragen tussen de leden onderling. We helpen elkaar en houden elkaar scherp!

Uitgebreid zoeken op vakgebieden, regio, talen, specialisaties.

Waarom kiezen voor het Netwerk Vertalers Italiaans?

Alle leden van het NVI hebben een professionele vertaalopleiding succesvol afgerond en vertaalervaring. U bent bij ons dus verzekerd van kwaliteit.Ieder lid heeft zijn eigen specialisatie(s), waardoor u bij ons op vrijwel elk gebied een geschikte vertaler vindt.We zitten verspreid over heel Nederland en er is vrijwel altijd een tolk/vertaler beschikbaar, ook in vakantietijd.Bij grote teksten met een krappe deadline kunnen de netwerkleden uw vertaling samen verzorgen. Om te zorgen voor een uniforme stijl wordt de gehele tekst vervolgens gereviseerd.Direct contact opnemen met een van de aangesloten leden.

Hoe word je lid?

Het Netwerk Vertalers Italiaans verwelkomt graag nieuwe leden. Je bent welkom als je een vertaalopleiding hebt afgerond, voor eigen rekening werkt en je actief wilt inzetten voor het netwerk. Daaronder verstaan we ten minimale dat je regelmatig de vergaderingen bijwoont, deelneemt aan de bijscholingsactiviteiten en actief deelneemt op het forum.

Ben je geïnteresseerd in het lidmaatschap, stuur een email naar onze coördinator met je cv en motivatie.